Památky a stavby obce

Kaple

Místní kaple, zasvěcená Navštívení Panny Marie, v níž se konají i mše svaté, pochází z roku 1902. Je umístěna ve středu obce, kde před jejím postavením byla jedna velká bažina. I na fotografiích z mnohem pozdější doby jsou vidět husy, kterým se v ní zřejmě velice líbilo.

Začátek stavebních prací se datuje už do roku 1882. Tehdy se v obecní účetní knize objevují položky jako „Cesta do Hranic skrz povolení kaple“, „Učňom zednickým od kaple“, „Za tihly do Lokova na kaplu“, „Za putnu ke kapli“, „Zedníkom od stavění kaple“, „Maltařom dvom co dělali u kaple“ nebo „Za fůru ke kapli“. Kaple byla postavena do výšky 1 metru, pak ale bylo obvodové zdivo rozebráno a započato se stavbou znovu na o něco větším půdorysu.

Stávající kaple byla dokončena za starosty Antonína Vaňka roku 1902 a dne 2. července 1903 ji vysvětil soběchlebský farář František Kadlec. Podle obecní kroniky to byl „velký svátek, lid nepracoval v poli“. Na základě vkladní listiny ze dne 20. dubna 1903 je obci Dolní Nětčice vložen závazek, že „kapli tu bude v dobrém stavu udržovati“ a v případě jejího zboření ji znovu postaví. Z farního majetku do majetku obce byla kaple převedena roku 1994.

Opravy kaple probíhají neustále podle potřeb, na podzim roku 2000 byl do věže kaple namontován systém automatického zvonění. V roce 2001 proběhla nejrozsáhlejší z oprav kaple.

v roce 1965
před rekonstrukcí
Zobrazení v plné velikosti
rekonstrukce
Zobrazení v plné velikosti
po rekonstrukci
Zobrazení v plné velikosti

Při provozu automatického zvoníka se přišlo na to, že věž kaple není pro takový tlak dobře uzpůsobena, a tak se kromě zamýšlené výměny střešní krytiny a nátěru fasády musely vyměnit i ztrouchnivělé krovy věže a celá znovu oplechovat. Byla to zdlouhavá a náročná práce. Část finančních prostředků na opravu kaple získala obec prostřednictvím dotace z Programu obnovy venkova a svým dílem přispěli i občané Dolních Nětčic při veřejné sbírce.

Zobrazení v plné velikosti Zobrazení v plné velikosti Zobrazení v plné velikosti Zobrazení v plné velikosti Zobrazení v plné velikosti Zobrazení v plné velikosti

Při rekonstrukci kaple jsme všichni čekali, zda bude ve věži uloženo něco od našich předků, nenašli jsme však nic. Aby ti po nás měli větší radost, uložili jsme do věže kaple listiny, noviny, peníze a slivovici.

 

Socha Panny Marie

Socha Panny Marie s Ježíškem dříve stávala za objektem dnešního Zemědělského družstva Záhoří, na kraji polí. Roku 1930 se cesta od pomníku k soše upravovala a navážela kamením. Od července 1969 stojí socha Panny Marie v parku u kaple Navštívení Panny Marie.

Socha pochází z roku 1909 a vyhotovena byla „nákladem bratří Františka a Josefa Jašíčkových z Dolních Něčic“, v roce 2001 v rámci rekonstrukce kaple byla i socha nově natřena.

Zobrazení v plné velikosti Zobrazení v plné velikosti

 

Pomník padlých

Pomník padlých z první světové války se nachází na dolním konci obce, byl postaven roku 1921 a opraven roku 1956. Okrasný plot s podezdívkou byl vybudován zdejším mysliveckým sdružením roku 1965. Každoročně v květnu si zde občané připomínají neveselé události z roku 1945.

Zobrazení v plné velikosti

 

Škola

Žáci z Dolních Nětčic docházeli do školy do Soběchleb, a to do roku 1911, kdy bylo 1. září zahájeno vyučování v nové jednopatrové budově školy, která byla vystavena v letech 1910-1911.

Bývala tu základní (obecná) škola, mateřská škola a dokonce lidová škola zemědělská, na níž bylo v roce 1948 zastaveno vyučování pro nedostatek žáků. Později přešla budova pod Základní (devítiletou) školu v Soběchlebích jako jedno z jejích pracovišť.

V dnešní době se ve škole již nevyučuje, jsou zde zřízeny šicí dílny firmy JUMI a v přízemí obecní sklad civilní obrany.

Zobrazení v plné velikosti

 

Hasičský dům

Stavba hasičského domu započala vyměřením dne 17. listopadu 1956. Za pár týdnů se zaházela část vykopaných základů a půdorys stavby byl zvětšen. Práce díky mírné zimě pokračovaly až do 15. prosince. O rok později se již bednila střecha a začínaly dokončovací práce. Hasičský dům byl slavnostně otevřen a předán do užívání 21. září 1958.

Dlážděný venkovní taneční parket za zbrojnicí s přístřeškem pro hudebníky byl vybudován roku 1972 a roku 1973 přistaveno WC k bývalé mlékárně a provedena její přestavba v prodejní kiosek, náležející dnes k tanečnímu parketu a vybudovány pevné lavičky a stoly na výletišti.

V roce 2000 byla budova hasičského domu opravena, vybudováno nové sociální zařízení a vyměněna okna, roku 2001 dostala hasičárna novou střešní krytinu a také novou fasádu. Opravy hasičského domu i místní kaple byly naplánovány tak, aby byly dokončeny do oslav 110 let trvání Sboru dobrovolných hasičů.

Zobrazení v plné velikosti

 

Budova obecního úřadu

V budově dnešního obecního úřadu bývala dříve stáj pro obecní plemeníky a ubytovna obecních chudých. V roce 1953 byla ze stáje zřízena kulturní jizba, roku 1962 sem byla přestěhována knihovna a roku 1966 bylo započato s přístavbou tří místností k budově. V roce 2001 byla budova obecního úřadu nově natřena.

Zobrazení v plné velikosti Zobrazení v plné velikosti

 

Kříž pod Vrchovinama

Kříž po pravé straně silnice ve směru z Dolních Nětčic do Soběchleb byl zhotoven roku 1862 „nákladem Marianny, vdovy po Janu Matěříčku č. 32“ v Olomouci.

Zobrazení v plné velikosti

 

Kříž u Gadasovýho

Po pravé straně silnice z Dolních Nětčic do Rakova stojí kříž z roku 1898. Tento „ke cti a slávě Boží ze slibu postavil kněz Antonín Pavelčík“.

Zobrazení v plné velikosti

 

Zaniklé památky

K zaniklým památkám Dolních Nětčic patří bývalý panský rybník, který byl zavezen v letech 1902-1903. Patřil k mnoha rybníkům helfštýnského panství a byl „na 40 kop násady“. Rybníky se od roku 1782 postupně všechny vysušovaly a byly přeměněny na pole a louky. Nacházel se v místech dnešních polí, za potokem, nalevo od silnice z Dolních Nětčic do Soběchleb. Dodnes se v místech rybníka při větších deštích drží voda.

Vodní mlýn, náležející k číslu 20 na východní straně obce, byl zrušen roku 1902. Strouha, jíž se naháněla voda na mlýn se táhla domky číslo 62, 64, 18 a 19. Chatrné mlýnské stroje byly zčásti rozprodány, zčásti rozbity.

Větrný mlýn, který stával „na Horce“, shořel i s mlynářem v létě roku 1919.

Dřevěná zvonice, která stávala před Ryškovým, č. 48 byla někdy v letech 1899 – 1902 prodána za 7 zlatých na topení.