MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ – M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í – onemocnění COVID-19

9. 3. 2020 (Pondělí) v 6:28

Značka: | Zveřejněno od: 09.03.2020 | Zveřejněno do: 09.06.2020 | Typ: Dokument/Oznámení | Původce: Obec Dolní Nětčice

Obsah vyvěšení

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í   Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:  nezletilých pacientů,  pacientů s omezenou svéprávností,  rodiček,  pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se s účinností od 10. 3. 2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:  nezletilých uživatelů sociálních služeb, Str. 2 z 2  uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,  uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. II. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti okamžikem jeho vydání. Odůvodnění: Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území většiny států Evropské unie a obecně více než 100 států světa, je nezbytné zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky ve vztahu k ohroženým skupinám osob. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem ke každodenně rostoucímu počtu nakažených na území České republiky, a proto dnem nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.   Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví   p o d e p s á n o e l e k t r o n i c k y

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Dolní Nětčice

Zveřejněno od: 09.03.2020

Zveřejněno do: 09.06.2020