Archiv rubriky ‘Aktuality’

„Bezpečnostní desatero“

 (Rubrika Akce, Aktuality) 26. 8. 2019 v 19.03

SENIOŘI, CHRAŇTE SE PŘED ZLOČINEM

 (Rubrika Akce, Aktuality) 26. 8. 2019 v 17.34

 

V poslední době se opět ve větší míře objevily případy, při kterých jsou senioři telefonicky kontaktováni neznámou osobou vydávající se za jejich příbuzného, nejčastěji vnuka, která po nich požaduje zapůjčení finanční hotovosti a v případě, že senior nepozná, že se nejedná o jejich rodinného příslušníka, nechá se zmást a žádosti mnohdy vyhoví. Údajný vnuk si ovšem pro peníze nepřijde sám, ale pošle svého „kamaráda“, kterému senioři peníze dají. V ten okamžik mnohdy přichází o své celoživotní úspory, které svěří do rukou cizí osobě.

 

S přáním hezkého dne

por. Mgr. Miluše Zajícová 
komisař

+420 974 778 207
+420 728 425 523
miluse.zajicova@pcr.cz

 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství

územní odbor Přerov
oddělení tisku a prevence


U Výstaviště 18 
751 52 Přerov

Podpora prodejny smíšeného zboží v obci Dolní Nětčice.

 (Rubrika Akce, Aktuality) 10. 8. 2019 v 14.24

Dotazník k využívání internetu domácnostmi

 (Rubrika Akce, Aktuality, Oznámení) 7. 8. 2019 v 09.17

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Grant Thornton Advisory realizují průzkum o internetu v domácnostech. Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). Dále bude průzkum sloužit k přípravě „voucherů“, které by měly domácnostem nabídnout dotaci na rychlejší a stabilnější internet. Ambicí průzkumu je zjistit na co domácnosti internet využívají, zda jsou s ním spokojení a jaké jsou případně jejich představy o rozvoji sítí nové generace.. Průzkum analyzuje skutečnou poptávku po internetu domácností. Občané tak mohou přispět svým názorem k udržitelné a technologicky vyspělé České republice.

 

Dotazník je možné vyplnit do 22. 8. 2019 na webových stránkách

 

Průzkum internetu v domácnostech v ČR

Dne 8.8.2019 bude pošta v Soběchly uzavřena od 8.00 do 10.15 hod.

 (Rubrika Akce, Aktuality) 7. 8. 2019 v 09.13

Dobrý den, 
dne 8.8.2019 bude pošta v Soběchly uzavřena od 8.00 do 10.15 hod. 
Odpoledne pošta již otevřena od 14.30 do 16.00. Žádám Vás o informovannosti 
občanů a o potvrzení tohoto e mailu. 
Děkuji a přeji hezký den 
Kovářová Hana 
zástupce vedoucího oblastí pošty 

Šestá etapa komplexní revitalizace veřejného prostranství – vyhodnocení a propagace

 (Rubrika Akce, Aktuality) 6. 8. 2019 v 14.27

Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019

 

PŘÍJEMCE

(název obce)

Obec Dolní Nětčice
IČO 00636207
Smlouva č.  2019/02451                 /OSR/DSM       ze dne:6.8.2019
Název dotačního titulu DT 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Název akce

 

„Šestá etapa komplexní revitalizace veřejného prostranství“
Datum zahájení a ukončení akce zahájení: 15.7.2019  ukončení:  31.11.2019
Stavební povolení nebo ohlášení stavby ne                                          ze dne:
Protokol o předání a převzetí díla ze dne: č. 1.) 30.9.2019  a  č. 2.) 31.10.2019
Kolaudační rozhodnutí (souhlas)  ne                                          ze dne:
Plátce DPH

ANO (uvést číslo DIČ, od kdy, datum a rok) / NE

 ne
Uplatňuji nárok na odpočet DPH v rámci této akce/projektu ne
Stručný popis realizované akce:   Šestá etapa komplexní revitalizace Veřejného prostranství

 

Celá akce šesté etapy spočívala v úpravě prostranství ve středu obce, které vzniklo po zdemolované budově starého obecního úřadu. V roce 2007 byla zkolaudována nová budova obecního úřadu včetně třech bytů v prvním poschodí.

Stará budova sloužila jako garáže pro zahradní techniku a skladiště. Postupně chátrala bylo rozhodnuto provést demolici.

Po provedené demolici bylo zastupitelstvem rozhodnuto provést souhrnnou revitalizaci prostranství po demolovaném objektu a přilehlém okolí, prostranství před novou obecní provozní budovou.

Celá akce začala v měsíci červenci zemními pracemi. Příprava a urovnání terénu pro následné osazování obrubníků na ohraničení zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Do takto připravené obruby byl navážen a hutněn štěk frakce 34/65 mm další vrstva byla 0/34 mm a podklad pro zámkovou 4/8 mm. Osezena byla dešťová sběrná mříž. Část kde se budou pohybovat nákladní auta, předpokládá se ukládání velkoobjemových kontejnerů je provedena ze zámkové dlažby síly 8cm zbývající pochozí část je provedena z dlažby 6cm. Rovněž byla provedena neinvestiční část, která spočívá v opravě navazujícího stávajícího chodníku, který byl poničen technikou při prováděné demolici. Opava byla provedena přeskládáním a výměnou poškozené dlažby. Na ozelenění nezpevněných ploch bylo dovezeno cca 40 osmi Kubíkových návěsu hlíny. Výsadba byla provedena nízko rostoucími keři, aby byl zajištěn vhled do křižovatky. Osazeny byly dvě sady posezení pro odpočinek občanů. U posezení jsou vysazeny solitérní stromy pro vytvoření stínu a pohodového prostředí.

Celá akce je občany obce hodnocena velmi kladně ve smyslu dobře a smysluplně investovaných peněz. Při neformálních diskuzích se občané vyjadřují pochvalně i Olomouckém kraji jako podporovateli této naší aktivity. Je to i propagací Olomouckého kraje, které je systematicky obcí a zastupitelstvem prováděno. Zastupitelstvo obce děkuje za poskytnutou podporu.

Na tyto úpravy veřejného prostranství a zpevněné plochy není vyžadováno stavební povolení.

                                      Rekapitulace:

 

Celkové výdaje na akci (v Kč) Šestá etapa komplexní revitalizace Veřejného prostranství
Z toho celkové uznatelné výdaje na akci (v Kč) Celkové předpokládané uznatelné výdaje akce (údaje dle podané žádosti) % dle žádosti (údaje dle podané žádosti) Celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje akce

 

% dle skutečnosti
Dotace z POV 2019 475 000,-  50% 475 000,- 50%
Vlastní zdroje – rozpočet obce 475 000,- 50% 475 000,- 50%
Jiné zdroje (např. MMR a jiné) 0   0  
Celkem 950000,- 100 950000,- 100

V Dolních Nětčicích   dne         12. prosince 2019

František Lacina  starosta obce              ………………………………………………….

razítko, jméno a podpis statutárního orgánu / osoby odpovědné za jednání příjemce

 

Pokyny pro vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování:

 

Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce výslovně uvedených v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace a vzniklých v období realizace akce od 1. 1. 2019 do 15. 12. 2019. Dotaci je možné použít na úhradu těchto uznatelných výdajů akce nejpozději do 20. 12. 2019, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2019 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.

Vyúčtování musí obsahovat:

 1. Soupis všech příjmů, které příjemce obdržel v souvislosti s realizací akce, na niž byla poskytnuta dotace dle této smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 „finanční vyúčtování dotace – vzor na rok 2019“. Příloha č. 1 je pro příjemce k dispozici v elektronické formě na webu poskytovatele https://www.kr-olomoucky.cz/vyuctovani-dotace-cl-4390.html.

Soupis příjmů dle tohoto ustanovení doloží příjemce čestným prohlášením, že všechny příjmy uvedené v soupisu jsou pravdivé a úplné. Za příjem se považují veškeré příjmy uvedené v odst. 11.22 Pravidel.

 1. Soupis celkových skutečně vynaložených výdajů na akci, na jejíž realizaci byla poskytnuta dotace dle této smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 „finanční vyúčtování dotace – vzor na rok 2019“. Soupis výdajů dle tohoto ustanovení doloží příjemce čestným prohlášením, že celkové skutečně vynaložené výdaje uvedené v soupisu jsou pravdivé a úplné.
 2. Soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace na akci, na jejíž realizaci byla poskytnuta dotace dle této smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 „finanční vyúčtování dotace – vzor na rok 2019“, doložený:
  1. fotokopiemi faktur s podrobným rozpisem dodávky (případně dodacím listem), popřípadě jiných účetních dokladů včetně příloh, prokazujících vynaložení výdajů,
  2. fotokopiemi výdajových dokladů včetně příloh (stvrzenky, paragony apod.), na základě kterých je pokladní doklad vystaven, a to pouze u jednotlivých výdajů přesahujících částku 1000 Kč. U jednotlivých výdajů do výše 1000 Kč doloží příjemce pouze soupis těchto výdajů,
  3. fotokopiemi všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají úhradu předložených faktur, s vyznačením dotčených plateb,  
  4. čestným prohlášením, že fotokopie předaných dokladů jsou shodné s originály a výdaje uvedené v soupisu jsou shodné se záznamy v účetnictví příjemce (je součástí přílohy č. 1 „finanční vyúčtování dotace – vzor na rok 2019“),
  5. výpisem zaúčtování všech daňových dokladů týkajících se akce, na samostatné analytické či střediskové evidenci jako součást vlastního účetnictví. Část akce hrazená z dotace poskytovatele musí být vedena pod daným účelovým znakem (UZ 443) poskytovatele. Část akce hrazená příjemcem musí být v účetnictví označena jednotným účelovým znakem nebo ORG, který si příjemce pro tento účel zvolí.

Společně s vyúčtováním příjemce předloží poskytovateli závěrečnou zprávu.

Závěrečná zpráva musí obsahovat vyplněný formulář „Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019. V příloze závěrečné zprávy je příjemce povinen předložit poskytovateli protokol o předání a převzetí díla, stavební povolení/ohlášení stavby, oznámení stavebního úřadu nebo kolaudační souhlas v případě, že stavba bude ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. vyžadovat stavební povolení, fotodokumentaci z průběhu realizace akce (min. 3 snímky z průběhu realizace akce a min. 3 snímky po realizaci akce) a dokumentaci splnění povinné propagace poskytovatele a užití loga dle čl. II odst. 10 smlouvy.

Podle čl. II odst. 10 smlouvy je příjemce povinen uvádět logo poskytovatele na svých webových stránkách (jsou-li zřízeny) po dobu od uzavření smlouvy do konce roku 2019, dále je příjemce povinen označit propagační materiály příjemce, vztahující se k účelu dotace, logem poskytovatele a umístit reklamní panel, nebo obdobné zařízení, s logem poskytovatele do místa, ve kterém je realizována podpořená akce nebo v sídle příjemce dotace, po dobu realizace akce. Spolu s logem zde bude vždy uvedena informace, že poskytovatel akci finančně podpořil.

Příjemce je povinen pořídit fotodokumentaci o propagaci poskytovatele při akci podporované dle této smlouvy. Povinně pořízená fotodokumentace (minimálně dvě fotografie dokladující propagaci poskytovatele na viditelném veřejně přístupném místě) musí být poskytovateli příjemcem předložena společně se závěrečnou zprávou.

V případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši, dokládá se oznámení o vrácení části dotace, kopie výpisu z běžného účtu s vyznačenou platbou vrácené části dotace a kopie dokladu prokazující její zaúčtování u příjemce.

 

Příklady výpočtu vratky poskytnuté dotace:

Spoluúčast žadatele

Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce. V případě, že celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje akce budou nižší než celkové předpokládané uznatelné výdaje akce uvedené v žádosti žadatele, je žadatel povinen v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část poskytnuté dotace v souladu se Smlouvou tak, aby výše dotace odpovídala nejvýše 50 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce.

Příklady:

Příklad č. 1

 • Schválená dotace: 500 000 Kč
 • Předpokládané celkové uznatelné výdaje: 1 000 000 Kč
 • Skutečně vynaložené uznatelné výdaje: 900 000 Kč

Výpočet vratky:

celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje / 2 (50 %)

900 000 / 2 (50 %) = 450 000 Kč

Poskytnutá dotace – 50 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů

500 000 – 450 000 = 50 000 Kč

Příjemce dotace vrací 50 000 Kč.

 

Příklad č. 2

 • Schválená dotace: 500 000 Kč
 • Předpokládané celkové uznatelné výdaje dle žádosti: 1 000 000 Kč
 • Skutečně vynaložené uznatelné výdaje: 1 100 000 Kč

Výpočet vratky:

celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje / 2 (50 %)

1 100 000 / 2 (50 %) = 550 000 Kč

Poskytnutá dotace – 50 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů

500 000 – 550 000 = – 50 000 Kč

Příjemce dotace nevrací žádnou částku dotace.

Hry Mikroregionu Záhoří 31.8.2019

 (Rubrika Akce, Aktuality) 30. 7. 2019 v 07.33

Myslivecký Dětský Den – Myslivecký Spolek HUBERT Soběchleby

 (Rubrika Akce, Aktuality) 19. 7. 2019 v 09.05

Prodej jatečných brojlerů na farmě v Horním Újezdě v sobotu 20.7. 2019 od 8.00 do 12.00 hod.

 (Rubrika Akce, Aktuality, Oznámení) 15. 7. 2019 v 20.26

Svoz komunálního odpadu bude 4.7.2019

 (Rubrika Akce, Aktuality) 1. 7. 2019 v 17.16

Dobrý den,

vzhledem ke svátku 5.7.2019 svezeme komunální odpad ve Vaší obci 4.7.2019.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

 Ing. Ludvík Režný